Ο σχεδιασμός και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

  • η υποδομή των χώρων να είναι κατάλληλη
  • να τηρούνται τα προαπαιτούμενα προγράμματα για κάθε είδος τροφίμου που παρασκευάζεται, αποθηκεύεται ή προσφέρεται στο χώρο
  • η παραλαβή πρώτων υλών να είναι ασφαλής
  • να γίνεται σωστή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των τελικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να τους χορηγηθεί Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ-2718/8-10-2012), θα πρέπει να προσκομίσουν στην Αρμόδια Αρχή Ελέγχου επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:

• Μια κάτοψη στην οποία αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός.

• Αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης και επιβεβαίωση αυτού στην κάτοψη.

• Τεχνική περιγραφή των εργασιών της επιχείρησης.

Κατά την αδειοδότηση, δεν απαιτείται η υποβολή πλήρους μελέτης HACCP ως δικαιολογητικό, αλλά προτεινόμενης μελέτης HACCP.  Ωστόσο κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις από την Υγειονομική Υπηρεσία θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές HACCP, η τήρηση των προαπαιτούμενων και τα αρχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για εργαστήρια τροφίμων απαιτείται πλήρης εφαρμογή του συστήματος HACCP.

Η εταιρεία 2Ε αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών της αδειοδότησης οποιασδήποτε επιχείρησης τροφίμων και ποτών. καθώς και την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών που μια επιχείρηση τροφίμων και ποτών οφείλει να τηρεί, σύμφωνα με τις αρχές του HACCP.

Επίσης, αναλαμβάνουμε και την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υποχρεωτική για όλους τους χειριστές τροφίμων ή ποτών, οι οποίοι οφείλουν να εκπαιδευτούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.