Τα παράπονα πελατών αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους φόβους για τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Τα παράπονα μπορεί να προέρχονται είτε από άλλες επιχειρήσεις είτε κατευθείαν από τον τελικό καταναλωτή.

Τα αίτια των παραπόνων μπορεί να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, με τον πιο σημαντικό  να είναι αστοχίες στην  εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας  των τροφίμων.  Για το λόγο αυτό, τα παράπονα μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για μια επιχείρηση, όπως η, διακοπή συνεργασιών, η μείωση εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς την επιχείρηση και η οικονομική επιβάρυνση από την απόσυρση/ανάκληση μιας παρτίδας προϊόντος και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

Ο αριθμός των παραπόνων λειτουργούν και ως ένας δείκτης αποδοτικότητας της επιχείρησης.  Ωστόσο, τα μηδενικά παράπονα πελατών είναι αναπόφευκτα για μια επιχείρηση τροφίμων, καθώς η προέλευσή τους μπορεί μερικές φορές να οφείλεται σε τυχαίους ή σύνθετους παράγοντες.

Μια επιχείρηση τροφίμων οφείλει να διαχειρίζεται και να επιλύει τα  παράπονα ορθά, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τη συνεχή βελτίωση.

Η εταιρεία 2-E είναι σε θέση να σας παρέχει υποστήριξη και συμβουλές ως προς το σύστημα διαχείρισης των πελατών σας και περαιτέρω τυχών παραπόνων που μπορεί να προκύπτουν σε βάθος χρόνου, παρέχοντας βοήθεια στα εξής:

  • Σχεδιασμός Πολιτικής και διαδικασία διαχείρισης πελατών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • Ταυτοποίηση όλων των πιθανών πηγών των παραπόνων
  • Καταγραφή των παραπόνων όταν αυτά προκύπτουν
  • Διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών των παραπόνων
  • Διορθωτικές ενέργειες
  • Τάσεις και ανάλυση παραπόνων
  • Συνεχής βελτίωση