Ιχνηλασιμότητα

Τα τελευταία χρόνια η Ιχνηλασιμότητα έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, διοξίνες, soudan 1, ηλιέλαιο κ.α.), οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων.  Η πρόσφατη εμπειρία από τις κρίσεις αυτές έχει δείξει, ότι η πλήρης “αναγνώριση – ταυτοποίηση” της προέλευσης των τροφίμων και των ζωοτροφών είναι ζωτικής σημασίας, για την ασφάλεια των τροφίμων και γενικότερα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η πλήρης ιχνηλάτιση προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας.  Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια ή/και την ποιότητα των τροφίμων διότι αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.  Παρακολουθούν τα ίδια τα προϊόντα και τις διαδικασίες της επιχείρησης, και στην περίπτωση που γίνει κάποιο σφάλμα από το οποίο μπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν δίνουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας αλλά και για τον άμεσο εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.  Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας εξυπηρετούν την ασφάλεια των τροφίμων, των καταναλωτών και των ιδίων των επιχειρήσεων.  Παρόλα αυτά, η ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια του τροφίμου.  Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για διερεύνηση και έλεγχο ενός προβλήματος ασφάλειας κάποιου τροφίμου.

Από τον Ιανουάριο του 2005, τα συστήματα ιχνηλασιμότητας είναι υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια της αλυσίδας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζονται στην αρχή του +1, -1 ή ένα εμπρός, ένα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανές να ταυτοποιήσουν όλους τους προμηθευτές ή/και τα τρόφιμα, τροφές ή συστατικά τροφίμων που προμηθεύουν στην επιχείρηση και όλους του αποδέκτες ή / και τα τρόφιμα, τροφές ή συστατικά τροφών που η επιχείρηση προμηθεύει.

Τα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας πρέπει επίσης να παρέχουν δεδομένα για τους δύο βασικούς τύπους Ιχνηλασιμότητας:

• Προς τα εμπρός (Downstream ή Forward) Ιχνηλασιμότητα: ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot), να φτάσουμε στον εντοπισμό όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων που παρήχθησαν.

• Προς τα πίσω (Upstream ή Backwards) Ιχνηλασιμότητα: γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), να ανιχνεύσουμε τις Α’ ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.

Ένα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

1. Σύστημα Διαδοχικής Ιχνηλασιμότητας -1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της.

2. Σύστημα Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας: καλύπτει την διακίνηση και τον μετασχηματισμό των προϊόντων μέσα στην ίδια την επιχείρηση.

3. Σύστημα Διαδοχικής Ιχνηλασιμότητας +1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της..

H 2E αναλαμβάνει, κατόπιν συμφωνίας, και την υποστήριξη της εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων