Το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Με το ίδιο σκεπτικό, το IFS αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών. Τα πρότυπα BRC και IFS είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία έχουν εκδοθεί από μεγάλες ενώσεις λιανεμπορίου με στόχο την αξιολόγηση των προμηθευτών τους, ώστε ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο προδιαγραφών και ασφάλειας. Τα δύο αυτά πρότυπα παρουσιάζονται μαζί, καθώς παρουσιάζουν συνάφεια προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά, όμως, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών προτύπων είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί, αρκετές από τις οποίες δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 22000:2005. Η 2Ε, με τους έμπειρους συνεργάτες που διαθέτει, αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη για την – όσο το δυνατόν – καλύτερη εφαρμογή αυτών των προτύπων.

Η εταιρεία 2Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστήματος ποιότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα BRC & IFS.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγκατάσταση ενός συστήματος ποιότητας με βάση το πρότυπαBRC & IFS είναι η ακόλουθη:

 • Διαγνωστική ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας.
 • Εντοπισμός σημείων παρέμβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων : BRC & IFS
 • Σχεδιασμός τεκμηρίωσης συστήματος: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Πολιτική Ασφάλειας , Διαδικασίες, Προαπαιτούμενα προγράμματα, Σχέδιο HACCP, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα.
 • Υποστήριξη εφαρμογής του συστήματος ασφάλειας τροφίμων και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Πιστοποίηση συστήματος από Οργανισμό Πιστοποίησης – Λήψη πιστοποιητικού.

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι:

 • Η δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές του εξωτερικού
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, απόκτηση εργαλείου marketing.
 • Αυξημένη ικανοποίηση πελάτη.
 • Καλύτερη εσωτερική οργάνωση μέσω της τυποποίησης των λειτουργιών και της κατανομής αρμοδιοτήτων.
 • Μείωση του κόστους από τη δημιουργία λαθών/ προβληματικών προϊόντων.
 • Συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών μέσω μετρήσιμων στόχων.

 

 • ο σχεδιασμός ενός συστήματος ποιότητας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης,
 • ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, που δεν προκαλεί γραφειοκρατία και δεν επιβαρύνει ασκόπως τον εργαζόμενο,
 • η επίτευξη αρμονικής συνεργασίας των Συμβούλων μας με το προσωπικό της επιχείρησης.