Η Επιτροπή του Codex Alimentarius ιδρύθηκε το 1963 από τον FAO και τον WHO για την ανάπτυξη προτύπων για τα τρόφιμα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχετικά κείμενα όπως κώδικες πρακτικής στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων FAO / WHO για την τυποποίηση των τροφίμων. Η αποστολή των επιτροπών αυτών είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών, η διασφάλιση δίκαιων εμπορικών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων και η προώθηση / συντονισμός όλων των προτύπων για τα τρόφιμα. Η εταιρία 2 Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστήματος ασφάλειας τροφίμων προς αυτή την κατεύθυνση

 

Η 2E αναλαμβάνει το έργο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος HACCP σε επιχειρήσεις τροφίμων σε συμμόρφωση με εθνικά και διεθνή πρότυπα (AGROCERT, CODEX ALIMENTARIUS).

 

Στο σύνολό του το έργο περιλαμβάνει:

  • Διαγνωστική επιθεώρηση
  • Εκπόνηση μελέτης HACCP
  • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης και εφαρμογής
  • Εκπαίδευση προσωπικού για την εφαρμογή του συστήματος
  • Επιθεώρηση εφαρμογής του συστήματος

H 2E αναλαμβάνει, κατόπιν συμφωνίας, και την υποστήριξη της εφαρμογή του συστήματος σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες ανά τομέα τροφίμων (κτηνίατροι, χημικοί, γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, τεχνολόγοι αλιείας).