Η εταιρεία 2Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστήματος ασφάλειας τροφίμων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO22000: 2005. Σκοπός δεν είναι απλά η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και η τυποποίηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων, αλλά και η αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση και η συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας τους.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας με βάση το πρότυπο ISO 22000:2018 είναι η ακόλουθη:

 • Διαγνωστική ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας.
 • Εντοπισμός σημείων παρέμβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.
 • Σχεδιασμός τεκμηρίωσης συστήματος: Μελέτη HACCP, Πολιτική Ποιότητας, Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα.
 • Υποστήριξη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Πιστοποίηση συστήματος από Οργανισμό Πιστοποίησης – Λήψη πιστοποιητικού

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός συστήματος ασφάλειας είναι:

 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, απόκτηση εργαλείου marketing.
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας.
 • Αυξημένη ικανοποίηση πελάτη.
 • Καλύτερη εσωτερική οργάνωση μέσω της τυποποίησης των λειτουργιών και της κατανομής αρμοδιοτήτων.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς όπου η κατοχή πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση.
 • Μείωση του κόστους από τη δημιουργία λαθών/ προβληματικών προϊόντων.

Συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών μέσω μετρήσιμων στόχων.

Στόχος Μας

 • ο σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης,
 • ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, που δεν προκαλεί γραφειοκρατία και δεν επιβαρύνει ασκόπως τον εργαζόμενο,
 • η επίτευξη αρμονικής συνεργασίας των Συμβούλων μας με το προσωπικό της επιχείρησης, και η συνέχιση της υποστήριξης και μετά την πιστοποίηση εφόσον αυτό ζητηθεί.