Από τις 19/12/2008, ισχύει η νέα έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η οποία αντικατέστησε την έκδοση του 2000. Η νέα έκδοση δεν περιλαμβάνει καινούργιες απαιτήσεις. Στοχεύει κυρίως στη μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στην εφαρμογή, ενσωματώνοντας βελτιώσεις και διευκρινίσεις που προέκυψαν από την οκταετή εμπειρία εφαρμογής της έκδοσης του 2000 σε 170 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εταιρεία 2 Ε αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων τροφίμων.

Η εταιρεία 2Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστήματος ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Σκοπός δεν είναι απλά η τυποποίηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων, αλλά και η αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση και η συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας τους.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγκατάσταση ενός συστήματος ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι η ακόλουθη:

 • Διαγνωστική ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας.
 • Εντοπισμός σημείων παρέμβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008.
 • Σχεδιασμός τεκμηρίωσης συστήματος: Εγχειρίδιο Ποιότητας, Πολιτική Ποιότητας, Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα.
 • Υποστήριξη εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Πιστοποίηση συστήματος από Οργανισμό Πιστοποίησης – Λήψη πιστοποιητικού.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι:

 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, απόκτηση εργαλείου marketing.
 • Αυξημένη ικανοποίηση πελάτη.
 • Καλύτερη εσωτερική οργάνωση μέσω της τυποποίησης των λειτουργιών και της κατανομής αρμοδιοτήτων.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς όπου η κατοχή πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση.
 • Μείωση του κόστους από τη δημιουργία λαθών/ προβληματικών προϊόντων.
 • Συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών μέσω μετρήσιμων στόχων.

Στόχος Μας

 • ο σχεδιασμός ενός συστήματος ποιότητας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης,
 • ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, που δεν προκαλεί γραφειοκρατία και δεν επιβαρύνει ασκόπως τον εργαζόμενο,
 • η επίτευξη αρμονικής συνεργασίας των Συμβούλων μας με το προσωπικό της επιχείρησης.